Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Trainact

Artikel 1 Toepasselijkheid

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen een opdrachtgever en

Trainact, gevestigd in Hilversum, over werkzaamheden zoals trainingsacteren, co- trainer etc, hierna te noemen ‘opdracht’.

  1. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen mogelijk als en voor zover zij schriftelijk tussen Trainact en haar opdrachtgever worden overeengekomen.

 

Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst

  1. De overeenkomst tussen Trainact en de opdrachtgever komt tot stand wanneer Trainact en de opdrachtgever een opdrachtbevestiging of offerte ondertekenen; ofwel wanneer de opdrachtgever een daartoe bestemd inschrijvings- of aanmeldingsformulier ondertekent; ofwel wanneer Trainact een schriftelijke bevestiging stuurt aan de opdrachtgever van een telefonische aanmelding of opdracht.
  2. Alleen het uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht Trainact niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever.

 

Artikel 3 Annulering door de opdrachtgever

  1. De opdrachtgever heeft het recht om de opdracht geheel of gedeeltelijk te annuleren per aangetekend verzonden brief.
  2. Wanneer Trainact, als gevolg van een annulering door de opdrachtgever, annuleringskosten verschuldigd is aan een door Trainact ingehuurd conferentiecentrum of dergelijke is de opdrachtgever verplicht deze annuleringskosten te vergoeden.
  3. Als de opdrachtgever na aanvang van de opdracht de deelname beëindigt of anderszins niet aan de activiteit deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht tot enige terugbetaling.
  4. De opdrachtgever ofwel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer, kan in plaats van de aangemelde deelnemer in overleg een ander aan de activiteit laten deelnemen. Dit moet dan wel vóór aanvangsdatum van de activiteit aan Trainact worden medegedeeld. Vervanging na aanvang van de activiteit is niet meer toegestaan. Deze bepaling laat onverlet het recht van Trainact op grond van artikel 4.

 

Artikel 4 Annulering door Trainact

Trainact heeft het recht zonder opgave van redenen een opdracht te annuleren of deelname van een opdrachtgever ofwel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren. De opdrachtgever heeft dan recht op terugbetaling van reeds betaalde gelden, exclusief reeds verrichte voorbereidingen.

 

Artikel 5 Overmacht

Trainact heeft het recht om zich uit een opdracht terug te trekken, wanneer een goede opdrachtuitvoering wordt belemmerd door veranderingen die zich aan haar invloed onttrekken (overmacht). Mocht de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging overgaan, dan heeft Trainact recht op compensatie conform de voorwaarden genoemd in artikel 3 van deze leveringsvoorwaarden.

 

Artikel 6 Wijziging van de opdracht

Wanneer zich tijdens de uitvoering van de opdracht feiten of omstandigheden voordoen die afbreuk doen aan de oorspronkelijke bereikte wilsovereenstemming, wordt hierover tussen de opdrachtgever en Trainact tijdig overleg gepleegd, zodat de afspraken aan de gewijzigde situatie kunnen worden aangepast.

 

Artikel 7 Het betrekken van derden bij de opdracht

Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door Trainact geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

 

Artikel 8 Documentatie van de opdracht

Trainact documenteert op de door haar gekozen wijze de door haar uitgevoerde opdrachten, mede met het oog op eventuele verantwoording achteraf. Trainact waakt ervoor dat van archiefstukken geen misbruik kan worden gemaakt.

Artikel 9 Vertrouwelijkheid
Trainact zal ten aanzien van het gebruik van de haar in de opdrachtrelatie verstrekte of ter kennis genomen informatie die zorgvuldigheid betrachten, die redelijkerwijs kan worden gevraagd. In het algemeen geldt, dat informatie die een vertrouwelijk karakter heeft of waarvan het vertrouwelijk karakter dient te worden begrepen, alleen gebruikt wordt als het belang van de opdrachtuitvoering dit vereist. Bij het doorgeven van die informatie zal Trainact ervoor zorg dragen dat deze niet tot de bron is te herleiden, als dit voor deze nadelige gevolgen zou kunnen hebben. Gegevens die in de vertrouwelijke sfeer zijn ingewonnen bij medewerkers van de opdrachtgever, zullen slechts aan anderen worden doorgegeven, als het gebruik daarvan tijdig kenbaar is gemaakt aan de informatieverschaffer en deze blijk heeft gegeven daartegen geen bezwaar te hebben.

Artikel 10 Het in dienst nemen van wederzijds personeel
Partijen zullen niet tijdens de duur van de opdracht(uitvoering) personeel van elkaar in dienst nemen of over indiensttreding onderhandelen, anders dan in overleg.

Artikel 11 Prijzen
1. Bij totstandkoming van de overeenkomst wordt een prijs afgesproken, die in de schriftelijke overeenkomst wordt vastgelegd.
2. De overeenkomst vermeldt nadrukkelijk welke posten onder de prijs vallen.
3. Reis- en verblijfkosten zijn in de prijs niet inbegrepen, tenzij dit uitdrukkelijk wel wordt overeengekomen. Tenzij anders wordt overeengekomen moeten accommodatie kosten rechtstreeks door de opdrachtgever worden voldaan.

Artikel 12 Incasso
1. De opdrachtgever moet de overeengekomen prijs voldoen conform de in de opdrachtbevestiging of op het inschrijfformulier vermelde betalingsregeling, doch uiterlijk 14 dagen na facturering op de door Trainact aangegeven wijze, zonder korting of compensatie, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.
2. De opdrachtgever is verplicht tot betaling van een voorschot van 30% over de geraamde opdrachtsom vooraf te voldoen, tenzij anders overeengekomen.
3. Bij niet, of niet-tijdige betaling is de opdrachtgever over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zodra hij in gebreke is gebleven, dat wil zeggen vanaf 30 dagen na factuurdatum.
4. De opdrachtgever moet betalen in de overeengekomen valuta, zonder aftrek en zonder opschortingen wegens vermeende of daadwerkelijke tekortkoming van Trainact, onverminderd het eventuele recht op schadevergoeding aan opdrachtgever ter zake.
5. Als de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet (onverminderd het bepaalde in artikel 3 heeft Trainact het recht deelname van de opdrachtgever, ofwel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer, aan de training of andere werkzaamheden te weigeren of uitvoering van de opdracht op te schorten.
6. Bij het achterwege blijven van tijdige betaling, staat het Trainact vrij de vordering ter incasso uit handen te geven. Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, komen dan ten laste van de opdrachtgever. Onder deze kosten zijn steeds begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten en het loon van in te schakelen deurwaarders en advocaten, ook als deze kosten de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. In ieder geval zal bij niet-tijdige betaling een vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd zijn groot 10% van de verschuldigde gelden.

Artikel 13 Auteursrecht
1. Het auteursrecht op door Trainact uitgegeven folders, boeken, informatie- en trainingsmateriaal berust bij Trainact, tenzij een andere auteursrecht hebbende op het werk zelf is aangegeven.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Trainact mag de opdrachtgever geen gegevens uit enig materiaal publiceren of op welke wijze dan ook vermenigvuldigen.
2. Het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van Trainact berust uitsluitend bij Trainact.
3. Modules, modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven het eigendom van Trainact, tenzij anders wordt overeengekomen. Openbaring kan dan ook alleen geschieden na verkregen toestemming van Trainact. De opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

Artikel 14 Aansprakelijkheid
1. Trainact verplicht zich alle overeenkomsten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de beroepscode van de NVO2 uit te voeren.
2. Trainact is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt wordt door deelnemers aan Trainact activiteiten aan conferentiecentra of dergelijke en derden.

Artikel 15 Resultaat
Trainact zal zich bij de uitvoering van een opdracht met de ter beschikking staande kennis, ervaring en werkcapaciteit zo goed mogelijk inspannen om met de uitvoering van een opdracht het beoogde resultaat te bereiken. Trainact aanvaardt alleen opdrachten waarvoor hij zich gekwalificeerd acht. Desalniettemin kan Trainact geen garanties geven met betrekking tot het resultaat.

Artikel 16 Toepasselijk recht en bevoegdheid rechter
1. Het Nederlands recht is van toepassing op alle diensten, werkzaamheden, algemene voorwaarden en geschillen die voortvloeien uit de tussen Trainact en opdrachtgever gesloten overeenkomst.
2. Geschillen, die voortvloeien uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, en die niet behoren tot de competentie van de Kantonrechter, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van Trainact.

© Copyright Trainact 2021