Gedragscode voor de trainingsacteur

Ik onderschrijf en werk volgende de gedragscode voor trainingsacteurs, welke is opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Trainingsacteurs:

Gedragscode Nederlandse Vereniging van Trainingsacteurs
Leden van de NVvT volgen bij de uitoefening van hun beroep als trainingsacteur de volgende
gedragsregels:
Algemeen
1. Leden houden zich aan de in deze gedragscode gestelde regels.
2. Leden streven naar een onderlinge verhouding die berust op vertrouwen in en respect voor ieders
expertise op het gebied van trainingsacteren.
3. Leden spreken elkaar onderling aan op het volgen van deze regels.
4. Leden nemen, zowel bij de uitoefening van werkzaamheden als in contacten met collega’s en
opdrachtgevers, de grootste zorgvuldigheid in acht ten aanzien van de relatie met alle
belanghebbenden.
5. Leden richten hun werkzaamheden op het trainingsacteren en bieden deelnemers – aan
trainingen, assessments, management games, coachingstrajecten en daarmee vergelijkbare
vormen van ervarend leren – de gelegenheid om ervarend te leren en zo hun gedragsrepertoire te
verrijken en de effectiviteit van hun gedrag te verbeteren.
6. Alvorens een opdracht te aanvaarden, informeren leden de opdrachtgever (trainingsbureau,
klant), over activiteiten die zij voor deze opdrachtgever verrichten (of in het verleden hebben
verricht), indien gevoeglijk mag worden aangenomen dat deze conflicteren met de belangen van
deze opdrachtgever.
Opdrachtaanvaarding
7. Leden nemen alleen opdrachten aan waarbij zij zich er van tevoren van hebben vergewist, dat zij
de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van die opdracht kunnen dragen en houden rekening
met de grenzen van hun deskundigheid en de beperking van hun ervaring.
8. Leden stellen zich daartoe op de hoogte van alle informatie die redelijkerwijs relevant mag worden
geacht voor goede uitvoering van de opdracht.
9. Leden verschaffen desgevraagd relevante informatie over de door hen gevolgde opleiding, hun
ervaring en kwalificaties.
Vertrouwelijkheid en geheimhouding
10. Leden behandelen alle informatie, die hun van de kant van de opdrachtgever en/of een deelnemer
aan een training, assessment, management game of coachingstraject ter kennis komt, als
vertrouwelijk en houden deze geheim.
Zij zullen die informatie uitsluitend gebruiken voor zover de goede uitvoering van de hen
opgedragen taak dat vereist en voor zover het gebruik daarvan hen niet uitdrukkelijk is ontzegd.
Professionaliteit
11. Leden streven naar het verwerven en handhaven van een hoog niveau van professionaliteit in de
uitoefening van het beroep als trainingsacteur.
12. Leden die te maken krijgen met een klacht van de kant van een bij de opdracht betrokken partij,
nemen deze serieus en handelen deze binnen redelijke termijn op gepaste wijze af.
Amsterdam, maart 2012

Non-verbale communicatie en lichaamstaal

Zonder dat we er ons bewust van zijn, spreken we elke dag, naast onze taal in woorden nóg een taal die veelzeggender is dan onze gesproken taal: onze lichaamstaal, onze non-verbale communicatie.

Werkvormen inspiratie middag

Ik speel liever op safe dan dat ik iets ga doen wat ik nog niet eerder gedaan heb. Stel je voor dat het mislukt. Herken je dit? Kom dan naar de werkvormen inspiratie middag!

1 op 1 oefenen

Heb je binnenkort een training, sollicitatie, assessment, presentatie of iets anders? Zou je eens willen sparren en/ of oefenen met iemand die jou gerichte feedback en tips kan geven, zodat je goed beslagen ten ijs komt?

Training: Werken met een trainingsacteur

Jouw training nog effectiever? Je opdrachtgever nog tevredener? Je deelnemers nog vaardiger? Leer optimaal en effectief te werken met een trainingsacteur: De brug tussen theorie en praktijk.

WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly